Biegli sądowi

Lista biegłych sądowych

Zgodnie z art.157§ 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1017 z późn. zm) Prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych ( Dz. U Nr 13, poz. 133) jest dostępna dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych w godzinach przyjęć interesantów.

W szczególności listy te udostępniane są stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

Zamieszczona poniżej lista biegłych sądowych zawiera dane do kontaktu biegłych, którzy wyrazili zgodę na ich umieszczenie na stronie internetowej.

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi